Περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών ή σοβαρού κινδύνου κατά την εργασία θεωρούνται η διαρροή καυσίμων, λαδιών ή άλλων χημικών. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
 • Γίνεται διακοπή της οποιαδήποτε εργασίας
 • Ενημερώνετε αμέσως ο υπεύθυνος της εταιρείας για το πρόβλημα που προέκυψε
 • Ο υπεύθυνος της εταιρείας κάνει επιτόπου εκτίμηση του προβλήματος και περιορισμό της ρύπανσης
 • Ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος ενημερώνεται η υπηρεσία περιβάλλοντος
 • Συμπληρώνεται το αρχείο περιβαλλοντικών ατυχημάτων

 

Επίσης έκτακτο περιστατικό θεωρείται και η εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε περίπτωση που έχουμε τέτοιο περιστατικό ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
 • Αυτός που εντοπίζει την φωτιά φωνάζει αμέσως δυνατά "ΦΩΤΙΑ"
 • Γίνεται διακοπή της οποιαδήποτε εργασίας
 • Όλοι οι παρόντες στο χώρο σταματούν κάθε εργασία και γίνεται γρήγορη εκτίμηση του μεγέθους της πυρκαγιάς
 • Εάν η πυρκαγιά μπορεί να αντιμετωπιστεί με φορητούς πυροσβεστήρες, τότε αυτό γίνεται
 • Γίνεται ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (112)
 • Συμπληρώνεται το αρχείο ατυχημάτων και καθορίζονται μέτρα περιορισμού της ρύπανσης όπου είναι δυνατό
Σε περίπτωση ατυχήματος ή ανατροπής του οχήματος κατά τη μεταφορά, η εταιρεία θα φροντίσει για την άμεση αποκατάσταση του χώρου. Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής:
 • Ο οδηγός ενημερώνει αστυνομία, πυροσβεστική και απομακρύνει τους περαστικούς (εφόσον δεν έχει τραυματιστεί)
 • Ενημέρωση και των πρώτων βοηθειών σε περίπτωση που υπάρχουν τραυματίες
 • Ενημέρωση της Διεύθυνσης της εταιρίας
 • Η Διεύθυνση αναλαμβάνει τον καθαρισμό του χώρου (καθαρισμό αποβλήτων) όπου έγινε το ατύχημα
 • Συλλογή και φόρτωση των αποβλήτων σε δεύτερο όχημα το οποίο θα στείλει η εταιρεία
 • Αναχώρηση εκπροσώπου της Διεύθυνσης για το συντονισμό των ενεργειών και καταγραφή του γεγονότος
 • Ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης καταγράφει το γεγονός